Veterans 9-11yrs Dog PVBMDC Sunday 2/20/2011 - CSPhoto